Adatvédelmi tájékoztató

Az Inviprint Esküvői Meghívó (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Inviprint) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.Az adatok kezelésével összefüggésben az Inviprint ezúton tájékoztatja az érintetteket (a továbbiakban: Érintett) a www.inviprint.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) általa kezelt, tárolt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. szeptember 25. napjától visszavonásig tart.Az Inviprint által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.Az Inviprint elérhetőségei:Cégnév: Horváth Csaba EV.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Varsói u. 5.
Adószám: 66731018-1-33
Nyilvántartási szám: 38280885
Ügyvezető: Horváth Csaba
Elektronikus elérhetőség: office@inviprint.hu
Telefonos elérhetőség: + 36 30 711 4946 (H-P: 9-15)

1. FOGALMAK

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:


a., személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


b., hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


c., adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


d., adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


e., adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA


Az adatkezelés jogalapja az alább meghatározott adatkezelésre vonatkozóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került meghatározásra.


3. ADATKEZELÉSI ESETEK, KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE, JOGALAPJA


3.1. Szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok (Webáruházban történő vásárlás)


Adatkezelés célja és kezelt adatok köre: a megrendelések teljesítése, számla kiállítása, a vásárló Érintettek nyilvántartása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendeléssel összefüggő kapcsolattartás. Ha a webshopban megrendelést ad le, a létrejövő szerződés teljesítése érdekében az Érintettnek nem szükséges regisztrálnia a webshopba, illetve nincs is erre lehetőség. Valamint az Inviprintnek kezelnie kell az Érintett nevét, szállítási és számlázási címét, e-mail címét és telefonszámát.

A vásárláshoz szükséges adatok:

A megrendelés során az Érintett email címére küldi az Inviprint a megrendeléssel kapcsolatos információkat, a megadott szállítási címre végzi el a szállítást és megadott adatai alapján állítunk ki a számlát. Probléma, esetlegesen felmerülő kérdés esetén a megadott telefonszámon keresi fel az Érintettet.


Adatkezelés jogalapja


Az adatok megadása ezért feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a vásárlás teljesítése érdekében.


Adatkezelés időtartama: Adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli az Inviprint, a számlán szereplő adatokat azonban 8 évig kötelezően meg kell őriznie az Inviprintnek.


Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem tud vásárlást végrehajtani a webáruházban.


3.2. Webáruház ügyféllevelezés, kapcsolattartás, panasz


Adatkezelés célja: Ha az Érintettnek a webáruházzal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban és a webáruház felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet az Inviprinttel.


Adatkezelési időtartama, kezelt adatok köre: az Inviprint a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg az Érintett kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia.


Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett, mint vásárló önkéntes hozzájárulása.


Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.


3.3. Panaszügyintézés, garanciális ügyintézés miatt kezelt adatok


Adatkezelés célja: Ha az Érintettnek a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy az Érintett panaszát kezeli az Inviprint, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és panaszügyintézés megvalósítása.


Kezelt adatok köre: A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Érintett nevét, elérhetőségi adatait (email cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeli az Inviprint.


Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése.


Adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 5 évig kell megőrizni.


Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szavatossági igény, panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül az Inviprint nem tudja az Érintettel az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani.


3.4. Egyéb célú adatkezelés (Cookie-k kezelése)


Az Inviprint a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Webáruház szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.


Sütik törlése


Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Webáruház szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.


3.5. Facebook


Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre: a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Valamennyi Érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és likeolta az Inviprint – Esküvői meghívók facebook oldalt. A Facebook.com oldalon, a weboldalak egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve likeolása.


Adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy címen tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf és http://www.facebook.com/about/privacy


Adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.


4. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS


Az adatokat elsődlegesen az Inviprint, illetve az Inviprint munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottakon túl nem adják át. A rögzített adatokat csak az Inviprint alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.


Az Inviprint azonban az informatikai rendszereinek üzemeltetése, szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, kezelése érdekében adatfeldolgozót vehet igénybe.


Név: DPD Hungária Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B
E-mail: dpd@dpd.hu
Tevékenység: szállításban közreműködő partner

Adatkezelési tájékoztató elérhető:

https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2


Név: Lanorta Kft.
Székhely: 1048 Budapest, Homoktövis u. 117. 3/9
E-mail: lanorta@lanorta.hu
Tevékenység: tárhelyszolgáltató, központi szerver üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre az Érintett által megadott személyes adatok.

5. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK


Az adatkezelés időtartamán belül az Érintett a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • • helyesbítéshez való jog
 • • adatkezelés korlátozása,
 • • törléshez való jog,
 • • adatok hordozhatósághoz való jog,
 • • tiltakozáshoz való jog,
 • • hozzájárulás visszavonási joga.

Ha az Érintett jogaival élni kíván, az az Érintett azonosításával jár együtt, ezért az Inviprintnek az Érintettel adott esetben, szükségszeren kommunikálni kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezel az Inviprint az Érintettről), valamint az Inviprint levelezőrendszerében elérhető lesz az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.


Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat az Inviprint legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg.


5.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés


Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Inviprint által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy az Inviprint milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni az Inviprint részére. Az Inviprint az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül az Inviprint nem ad.


Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:


 • 1. adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • 2. későbbiekben,
 • 3. megjelölése.

Az Inviprint a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Az Inviprint az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Inviprint a rendelkezésére.


Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az 5. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.


5.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog


Az Érintett írásbeli kérelmére az Inviprint indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Az Inviprint minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.


5.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog


Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti az Inviprinttől adatai kezelésének korlátozását, ha a


 • 1. Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Inviprint ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • 2. felhasználásának korlátozását,
 • 3. azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Inviprint előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 5 munkanappal) tájékoztatja az Érintettet.


5.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog


Az Érintett kérésére az Inviprint indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:


 • 1. visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • 2. saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 • 3. tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,

Ha bármely jogszerű oknál fogva az Inviprint nyilvánosságra hozta az Érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével az Inviprint megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Érintett személyes adatait az Inviprint nem hozza nyilvánosságra.


Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:


5.5. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az Érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Érintett által az Inviprint részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)


5.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen


Az Érintett az Inviprinthez intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja


-a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy


-a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.


Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Inviprint nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Inviprint bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Inviprint dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az Érintettet.


Az Érintett tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) tud.


5.7. A hozzájárulás visszavonásának joga


Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.


5.8. Kérelem teljesítésének határideje, eljárási szabályok


Az Inviprint indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 5.1. -5.7. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Inviprint a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Inviprint a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása az Inviprintet terheli.


Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.


Az Inviprint minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Inviprint tájékoztatja e címzettekről.


6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Az Érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja az Inviprinttel szemben.


Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Inviprint bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Inviprint részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


Személyes adatok védelmével összefüggő panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.


Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján


a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy


b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.


6.1. Kártérítés és sérelemdíj


Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Inviprinttől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Inviprint jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Inviprint, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE


Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Inviprint az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Az Inviprint incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.


8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


Az Inviprint fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik.


Ha az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és kárt okozott, az Inviprint jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.


Az Inviprint a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Érintett az adatok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott személyes adatai az ő sajátja és kizárólag ő veszi igénybe azon adatokkal az elérhető szolgáltatásokat.